หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในความถูกต้องและประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสำคัญ ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 70 ปี ส่งผลให้นโยบายของเราเน้นการให้บริการทีเป็นเลิศและความเป็นธรรมที่สุดกับผู้เอาประกันมากกว่าการมุ่งทำยอดขายเพียงอย่างเดียว ด้วยการจัดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาช่องทางการขาย และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างทัศนคติที่ดีแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวม อีกทั้งเพิ่มมาตรฐานการทำงานให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะเข้าสู่โลกดิจิตอลที่มีความซับซ้อนในเชิงธุรกิจ

พันธกิจ

บริษัทฯ ยึดถือเสมอว่าการรับประกันภัยจัดเป็นงานบริการอย่างหนึ่ง ที่ลูกค้าซึ่งได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัทฯเป็นตัวกลางในการบริหารความเสี่ยงเพื่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง ดังนั้น เมื่อลูกค้าประสบอุบัติภัยต่างๆ บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ในการจ่ายค่าสินไหม อีกทั้งค่าสินไหมที่ครอบคลุมความเสียหายของบุคคลภายนอก และด้วยหลักการนี้เอง บริษัทฯ ได้กระจายการบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ด้วยการขยายสาขาไปทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการประกันภัยได้ครบวงจร เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ตามนโยบาย "บริการเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วประเทศ"