หน้าหลัก > บทความ > พ.ร.บ รถยนต์ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องรู้
27
ก.พ.
2562
พ.ร.บ รถยนต์ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องรู้
พ.ร.บ รถยนต์ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องรู้
                 ประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ สิ่งที่รถยนต์ทุกคันจำเป็นต้องมี เชื่อว่ามีคนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจว่าพ.ร.บ.นั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร  จากบทความ ทำความรู้จัก พ.ร.บ. ประกันภัย รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง? ที่เคยอธิบายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์เบื้องต้นให้รู้จักว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์ชั้นต่างๆ  ครั้งนี้ไทยพัฒนาขอเสนอรายละเอียด ความสำคัญของ พ.ร.บ รถยนต์ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องรู้ ดังต่อไปนี้
 

พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?


                 คือ ประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติ การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้รถยนต์หรือพาหนะทางบกทุกประเภทที่มีการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก  ต้องทำประกันภัยภาคบังคับเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุ ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ โดยให้ความคุ้มครองในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากคุ้มครองบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุแล้ว พ.ร.บ.ยังมีไว้เพื่อประกอบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีหรือที่เรียกว่าการต่อทะเบียนรถยนต์นั่นเอง สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน และต้องต่อพ.ร.บ ทุกปี หากไม่ทำพ.ร.บ. หรือไม่ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการใช้งานรถยนต์เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเรียกตรวจ  ในปัจจุบันกฎหมายบังคับให้ติดแผ่นสี่เหลี่ยมที่กระจกรถ หรือป้ายภาษี หมายความว่ารถยนต์ที่ติดป้ายภาษีคือรถยนต์ที่ทำประกันภัยภาคบังคับจึงสามารถต่อทะเบียนรถและมีป้ายภาษีได้นั่นเอง

 

ประเภทรถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นในการทำพ.ร.บ.

จากพระราชบัญญัติ การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 1. รถเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทและรถผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 2. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
 3. รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
 4. รถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เช่น รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยเจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าของรถต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย
 

คุ้มครองและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง


1. ค่าเสียหายเบื้องต้น : ไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ความผิดจะได้รับค่าชดใช้ภายใน 7 วัน
 • กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลคนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพคนละไม่เกิน 35,000 บาท
 • หากได้รับบาดเจ็บแล้วสูญเสียอวัยวะตามมาจะได้รับรวมกันคนละไม่เกิน 65,000 บาท)
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับค่าปลงศพ คนละไม่เกิน 35,000 บาท
(หากได้รับการรักษาพยาบาลแล้วแต่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะได้รับไม่เกินคนละ 65,000 บาท ตามค่าใช้จ่ายจริง)

                 กรณีรถยนต์เกิดความเสียหาย 2 คันขึ้นไป ในกรณีที่มีการเฉี่ยวชน 2 คันขึ้นไป เกิดความเสียหายเป็นเหตุให้คนที่อยู่ในรถยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครองและค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันแต่ละคันอยู่แล้ว หากมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง บริษัทของแต่ละคันต้องร่วมกันรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน


2. ค่าสินไหมทดแทน : เงินชดเชยที่ผ่านการพิสูจน์ความผิดแล้วว่าเป็นฝ่ายถูก
 • กรณีได้รับบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริงคนละไม่เกิน 80,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร คนละ 200,000-300,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าชดเชยเต็มสูงสุด คนละ 300,000 บาท
 • กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน จะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน
 

การใช้สิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นมีดังนี้

1. กรณีบาดเจ็บ : ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลและสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เพื่อเป็นหลักฐานของผู้ประสบภัย

2. กรณีได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาทุพพลภาพ : ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีบาดเจ็บ เอกสารเพิ่มเติมคือ ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ประสบภัยทุพพลภาพจริง และสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์

3. กรณีเสียชีวิต : สำเนามรณบัตร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน


                 นี่คือความหมายและสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก พ.ร.บ.รถยนต์ สำหรับผู้มีรถยนต์อย่าลืมทำพ.ร.บ หรือต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต อีกทั้งเพื่อใช้ในการต่อทะเบียนรถหรือต่อภาษีรถยนต์ หากต้องการความคุ้มครองที่มากขึ้น แนะนำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันชั้นต่างๆ เพื่อให้คุณได้เลือกประกันภัยที่เหมาะสมกับการใช้รถของคุณ สำหรับผู้ที่สนใจซื้อประกันรถยนต์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaipat.co.th/Products/Car.aspx  ประกันรถยนต์ที่ครบวงจร เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม


ที่มา : https://bit.ly/2ScXdml
http://www.oic.or.th/sites/default/files/law/2560/1.phrb.khumkhrngphuuprasbphaycchaakrth_ph.s.2535_aelathiiaekaikhephimetim.pdf

 
Share to Twitter