หน้าหลัก > บทความ > ผู้รับผลประโยชน์ประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกับประกันอุบัติเหตุหรือไม่?
10
ต.ค.
2562
ผู้รับผลประโยชน์ประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกับประกันอุบัติเหตุหรือไม่?
ผู้รับผลประโยชน์ประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกับประกันอุบัติเหตุหรือไม่?
          เชื่อว่าหลายๆ คนที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ หรือ 3+ คงจะเคยผ่านตากับคำว่า “ผู้รับผลประโยชน์” ในกรมธรรม์ประกันภัย แล้วผู้รับผลประโยชน์ประกันรถยนต์คือใคร ? แตกต่างกับผู้รับผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือไม่ ?  ไทยพัฒนาประกันภัยสรุปไว้ดังต่อไปนี้
 

ผู้รับผลประโยชน์ประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกับประกันอุบัติเหตุหรือไม่?
คำตอบ : แตกต่างกัน


“ผู้รับผลประโยชน์” ในความหมายของประกันภัย หมายถึง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เอาประกัน โดยปกติจะเป็นทายาทกองมรดกหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตอย่าง สามี ภรรยา มารดา บิดาและบุตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เอาประกันภัยถูกทำร้ายจากผู้รับผลประโยชน์เพื่อหวังผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ หากต้องการให้เป็นผู้ใกล้ชิดหรือเพื่อน จำเป็นต้องแจ้งบริษัทประกันให้พิจารณา ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยพิจารณาเช่นกัน

          ผู้รับผลประโยชน์ประกันรถยนต์ คือ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือเสียหายอย่างสิ้นเชิง ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซ่มได้ ไม่เหมือนกับผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาเอกสารแนบท้ายอย่างประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 

ผู้รับผลประโยชน์ประกันรถยนต์คือใคร ?

•    กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ : ผู้รับผลประโยชน์ = ผู้เอาประกัน

กรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้ระบุชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ หมายความว่าผู้เอาประกันกับผู้รับผลประโยชน์ คือคนคนเดียวกัน และตอนรับค่าสินไหมต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง แต่รถยนต์ของคุณต้องมีการปลอดภาระเรียบร้อยแล้ว (ผ่อนรถหมดแล้ว)

•    กรณียังผ่อนชำระไม่หมด : ผู้รับผลประโยชน์ = บริษัทไฟแนนซ์

ผู้รับผลประโยชน์คือบริษัทไฟแนนซ์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถหาย ถูกโจรกรรมหรือเสียหายจำเป็นต้องคืนทุนประกัน บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมให้แก่ไฟแนนซ์ (ตามจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันมีต่อไฟแนนซ์) จากนั้นไฟแนนซ์ก็จะหักภาระหนี้สินที่ค้างอยู่และส่วนที่เหลือผู้เอาประกันจึงจะได้คืนนั่นเอง แต่ถ้าจำนวนเงินไม่พอทางไฟแนนซ์จะเรียกเก็บที่ผู้ผ่อนเพิ่มเติม
 

การชดเชยค่าสินไหมทดแทน

          ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน และจะได้รับค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อ รถยนต์สูญหายจากโจรกรรม รถยนต์เสียหายสิ้นเชิงหรือความเสียหายเกิน 80% ของทุนประกัน โดยบริษัทประกันจะชดใช้เงินประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามส่วนได้ส่วนเสียก่อน ส่วนที่เหลือจะเป็นของผู้เอาประกันต่อไป
แต่ผู้รับประโยชน์จะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นๆ อย่าง ค่ารักษาพยาบาล สินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในสัญญาเอกสารแนบท้าย ซึ่งค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวจะถูกชดเชยให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตทายาทโดยธรรมจะเป็นผู้ได้รับค่าชดเชยแทน
 
ผู้รับผลประโยชน์ประกันภัยรถยนต์
 


เมื่อผ่อนรถหมดแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้

สามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อผู้รับผลประโยชน์คนใหม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรถยนต์ที่เอาประกันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ครอบครองรถ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เป็นทายาทกองมรดก โดยไม่ลืมนำเอกสาร อย่างทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้ทางบริษัทประกันภัยตรวจสอบเพื่อเป็นหลักฐาน
แต่หากต้องการเว้นว่างไว้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถยนต์โดยสิ้นเชิงหรือรถหาย ถูกโจรกรรม ผู้ที่ได้รับสินไหมทดแทนก็คือผู้เอาประกันนั่นเอง

สรุปได้ว่าผู้รับผลประโยชน์ประกันรถยนต์และผู้รับผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่เหมือนกัน โดยการระบุชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์รถยนต์ มีไว้สำหรับกรณีรถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิงหรือรถหาย ถูกโจรกรรม ในกรณีรถยังไม่ปลอดชำระบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันภัยให้ผู้รับผลประโยชน์ตามจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันมีต่อผู้รับผลประโยชน์ จากนั้นจึงจ่ายให้แก่ผู้เอาประกัน แต่ถ้าไม่ระบุชื่อซึ่งอยู่ในกรณีที่ไม่มีหนี้สินค้างชำระแล้วผู้รับผลประโยชน์และผู้รับค่าสินไหมทดแทนจะเป็นคนเดียวกันทันที

หวังว่าบทความนี้จะไขข้อสงสัยของใครหลายๆ คน ว่าผู้รับผลประโยชน์ประกันภัยรถยนต์คือใคร ? แตกต่างกับประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ หรือ 3+ สำหรับผู้ที่สนใจและยังไม่แน่ใจว่าจะทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaipat.co.th/Products/Car.aspx ไทยพัฒนาประกันภัย หนึ่งในบริษัทประกันภัยที่เชี่ยวชาญประกันรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย เน้นการบริการสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม

Share to Twitter