หน้าหลัก > บทความ > ประกันกลุ่ม VS ประกันสังคม กับ 4 ข้อที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้
18
พ.ย.
2562
ประกันกลุ่ม VS ประกันสังคม กับ 4 ข้อที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้
ประกันกลุ่ม VS ประกันสังคม กับ 4 ข้อที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้
          มนุษย์เงินเดือนมือใหม่หรือพนักงานที่ทำงานมานานแล้วบางคนอาจจะยังสงสัยว่า “ประกันกลุ่ม” กับ “ประกันสังคม” แตกต่างกันอย่างไร บางคนได้รับจากสวัสดิการของบริษัท แต่เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไม่เคยใช้ประกันใดๆ เลยด้วยซ้ำเพราะไม่ได้สนใจหรือไม่รู้ว่าต้องใช้เมื่อไหร่และอย่างไร ทำให้อาจเสียสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองจากประกันเหล่านี้ไปโดยไม่รู้ตัว ไทยพัฒนาประกันภัยขอเสนอ ความแตกต่างของประกันกลุ่มและประกันสังคม กับ 4 ข้อที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ดังต่อไปนี้
 

1.  ประกันกลุ่มคืออะไร

          ประกันภัยแบบกลุ่มคือการประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน บริษัทส่วนใหญ่มีสวัสดิการให้แก่พนักงาน โดยผู้จ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์และพนักงานหรือลูกจ้างเป็นผู้เอาประกัน พนักงานจะมีใบรับรองการเอาประกันเป็นหลักฐานในการเอาประกันภัย และมีไว้สำหรับใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง สามารถยื่นบัตรประกันกลุ่มพร้อมกับบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์กับทางโรงพยาบาลได้เลย 

นอกจากนั้นประกันกลุ่มยังมีหลากหลายรูปแบบเช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแบบกลุ่ม เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจประกันอุบัติเหตุกลุ่มสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการที่พนักงานควรรู้

ผู้เอาประกัน : บุคคลทั่วไปที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กร หากไม่ได้ทำงานในบริษัทหรือองค์กรจะไม่สามารถทำประกันกลุ่มได้ ในกรณีลาออกจากงาน = สิ้นสุดการคุ้มครองทันที

ความคุ้มครอง : ให้ความดูแลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่บริษัทเลือก เช่น ประกันสุขภาพแบบกลุ่มจะดูแลในกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยไปถึงขั้นผ่าตัดตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่จะคุ้มครองเฉพาะเหตุไม่คาดฝัน โดยประกันกลุ่มจะชดเชยตามวงเงินที่บริษัททำการตกลงไว้กับบริษัทประกันเท่านั้น
 

2.  ประกันสังคมคืออะไร

          พนักงานหลายคนคงยังไม่ลืมว่า วันเริ่มทำงานวันแรกๆ จะมีเอกสารให้เลือกโรงพยาบาลสำหรับ 'ประกันสังคม' หรือ 'ประกันตัวเอง' เรียกได้ว่าเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่มีรายได้และถือเป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 

1) ผู้ประกันตน 
  • ผู้ทำงานประจำ : ลูกจ้างที่มีอายุ 15-60 ปี มีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาท จำเป็นต้องจ่าย 5% ของรายได้ทุกเดือน ตามมาตรา 33 ภาคบังคับสำหรับลูกจ้าง บางบริษัทจ่ายเงินสมทบให้หรือบางบริษัทอาจหักออกจากเงินเดือนให้เลย
  • ผู้เคยทำงานประจำ: เลิกทำงานประจำแต่เคยจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 1 ปี = ประกันสังคมมาตรา 39 เป็นประกันสังคมแบบสมัครใจ
  •  ผู้ไม่ได้ทำงานประจำ : มีการจ่ายเงินสมทบด้วยตนเองหรือประกันสังคมมาตรา 40 เรียกว่าประกันสังคมแบบสมัครใจเช่นเดียวกัน
2) นายจ้าง 
ต้องมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป  และจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้างภายใน 30 วัน

3) เงินสมทบ
เงินที่นายจ้างหรือลูกจ้างนำส่งกองทุนประกันสังคมทุกเดือน
ความคุ้มครอง : เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ จนถึงเสียชีวิต ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองในกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงานอีกด้วย

หมายเหตุ : กรณีย้ายงาน สิทธิประกันสังคมจะยังอยู่แต่สามารถเลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลได้
 

3. ประกันกลุ่มและประกันสังคมใช้ร่วมกันได้หรือไม่

ตอบ : สามารถใช้ร่วมกันได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันใช้บริการโรงพยาบาลที่เลือกรับสิทธิ์ประกันสังคม โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือจากประกันกลุ่ม เนื่องจากโรงพยาบาลจะทำการเรียกเก็บที่ประกันสังคมแทน
 

กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (OPD)

คุณสามารถแจ้งทางโรงพยาบาลก่อนทำการลงทะเบียนผู้ป่วยว่าประสงค์จะใช้ประกันกลุ่มและประกันสังคมควบคู่กัน เผื่อวงเงินประกันกลุ่มไม่เพียงพอต่อการรักษา สามารถใช้ประกันสังคมมาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายได้
 

กรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

สามารถใช้สิทธิประกันกลุ่มร่วมกับประกันสังคมได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ค่าห้องอาจจะมีราคาสูงกว่าที่ประกันสังคมดูแล จำเป็นต้องพิจารณาต่อไปว่าวงเงินประกันกลุ่มมีเท่าไหร่ หากไม่เพียงพออาจจะต้องจ่ายเพิ่มด้วยตนเอง
 

4. มีประกันกลุ่มและประกันสังคมแล้ว "ไม่ทำประกันได้ไหม"

          มนุษย์เงินเดือนบางคนอาจจะยังไม่เห็นถึงความจำเป็นในการทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุณสามารถไม่ทำประกันเหล่านี้ได้ แต่คุณต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง แม้ว่าจะมีประกันสังคมช่วยดูแลสำหรับผู้ที่มีรายได้หรือประกันกลุ่มสวัสดิการที่บริษัทส่วนใหญ่มีให้พนักงานแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดีคุณจำเป็นต้องคิดอย่างถี่ถ้วนว่าประกันทั้งสองอย่างนั้นเพียงพอต่อการคุ้มครองตนเองหรือไม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงต่อร่างกาย สุขภาพหรือทรัพย์สินของคุณ

          ทั้งหมดนี้คือ 4 ข้อที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้เกี่ยวกับประกันกลุ่มและประกันสังคมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและใช้ร่วมกันได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ และสามารถทำประกันอื่นร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่างๆ เพราะในอีกมุมมองหนึ่งประกันกลุ่มและประกันสังคมอย่างเดียวอาจไม่พอต่อการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงค่อนข้างมากในปัจจุบัน นอกจากนั้นการเลือกซื้อประกันในตอนที่อายุยังน้อยหรือร่างกายเรายังสมบูรณ์อยู่ ถือเป็นการเริ่มต้นการลงทุนสร้างหลักประกันที่ดี เนื่องจากคุณจะได้รับค่าเบี้ยประกันในอัตราที่น้อยกว่าคนมีอายุหรือร่างกายไม่แข็งแรงนั่นเอง

สำหรับผู้ที่สนใจประกันมนุษย์เงินเดือนหรือสำหรับบริษัทที่ยังไม่ทราบว่าจะทำประกันกลุ่มที่ไหนดี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaipat.co.th/Products/Personal-Accident.aspx ไทยพัฒนาประกันภัย สวัสดิการประกันภัยสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร
 
Share to Twitter