หน้าหลัก > บทความ > กลัวขโมยขึ้นบ้าน ไปเที่ยวหยุดยาวฝากบ้านไว้กับใครดี ?
12
ธ.ค.
2562
กลัวขโมยขึ้นบ้าน ไปเที่ยวหยุดยาวฝากบ้านไว้กับใครดี ?
กลัวขโมยขึ้นบ้าน ไปเที่ยวหยุดยาวฝากบ้านไว้กับใครดี ?
          อยากไปเที่ยวหยุดยาวทั้งครอบครัว แต่เป็นห่วงบ้านและทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ ว่าจะเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  น้ำท่วม พายุเข้า แผ่นดินไหว หรือไฟไหม้เพราะไฟฟ้าลัดวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นไปได้อย่างมากคือ “ขโมยขึ้นบ้าน” นักย่องเบาที่พร้อมจะฉวยโอกาสในยามที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ แบบนี้จะฝากบ้านไว้กับใครดี ? เพื่อนบ้านที่ไว้ใจหรือญาติพี่น้องคนสนิท ไทยพัฒนาประกันภัยมีคำตอบ
 

ความคุ้มครองหลักประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยหรือประกันบ้าน

•    คุ้มครองภัยจากเพลิงไหม้
•    คุ้มครองภัยฟ้าผ่าหรือไฟฟ้าลัดวงจรด้วยเหตุฟ้าผ่า
•    คุ้มครองภัยระเบิด
•    คุ้มครองภัยจากการเฉี่ยวชนโดยยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ
•    คุ้มครองภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกลงมาจากอากาศยาน
•    คุ้มครองภัยอันเนื่องมาจากน้ำที่ไม่ใช่น้ำท่วม

โดยจะคุ้มครองเฉพาะตัวบ้านเท่านั้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้เอาประกันจะได้รับการชดเชยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุ้มครองบ้านของคุณด้วยประกันอัคคีภัย
 

ฝากบ้านไว้กับประกันอัคคีภัยได้ไหม ?

ตอบ : กลัวโจรขึ้นบ้าน ย่องเบา สามารถฝากบ้านไว้กับประกันอัคคีภัยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หรือขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัยว่ามีการจัดแพ็กเกจความคุ้มครองที่ครอบคลุมการประกันภัยโจรกรรมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมอาจต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม
เช่น สำหรับผู้ที่มีของมีมูลค่ามากอย่างเครื่องประดับ นาฬิกา อัญมณีต่างๆ และเกิดการโจรกรรมขึ้น ทางประกันภัยจะช่วยคุ้มครองตามจำนวนเงินที่กำหนดเงื่อนไขไว้ หากมีการเคลมประกัน ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกด้วยตนเองนั่นเอง

 
ขโมย-1.jpg
 

การประกันภัยโจรกรรมคุ้มครองอะไรบ้าง

ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

แบ่งออกเป็นความคุ้มครอง 3 แบบ
1) คุ้มครองการลักทรัพย์ที่มีร่องรอยการงัดแงะ ด้วยการใช้กำลังอย่างรุนแรงทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ ไฟฟ้า ระเบิดหรือเคมี เป็นต้น
2) คุ้มครองการลักทรัพย์ที่มีร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ 
การชิงทรัพย์ที่ว่านั้นหมายถึง การลักทรัพย์โดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อลักทรัพย์ ยึดทรพย์สิน ปกปิดการกระทำผิดหรือให้พ้นจากการจับกุม เป็นต้น
การปล้นทรัพย์ หมายถึง การนำทรัพย์สินของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมไปโดยทุจริต
3)    คุ้มครองการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ (ครอบคลุมมากที่สุด) นอกจาก 2 ข้อด้านบน ยังคุ้มครองครอบคลุมถึงการถูกลักขโมยอีกด้วย

ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอาคาร อันเกิดจากการกระทำซึ่งได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างต้น
 

ข้อยกเว้นที่การประกันภัยโจรกรรมไม่คุ้มครอง

1. ไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายส่วนแรกจากภัยสงคราม ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบเองในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยสงคราม เช่น สงครามกลางเมือง การก่อจลาจล การประท้วงนัดหยุดงาน การต่อต้านรัฐบาล การปฏิวัติ รวมถึงการยึดทรัพย์โดยคำสั่งของรัฐบาล เป็นต้น

2. ไม่คุ้มครองความเสียหายของกระจก รวมถึงสิ่งประดับบนกระจกหรือข้อความบนกระจก ซึ่งเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการกระทำหรือบุคคลตามกฎหมาย หรือเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกัน หุ้นส่วน พนักงาน หรือลูกจ้างที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้เอาประกันเอง

3. ไม่คุ้มครองความสูญสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินยกเว้น เช่น อัญมณี เงิน ทอง โบราณวัตถุ ต้นฉบับเอกสารอย่าง โฉนดที่ดิน แผนผัง หลักประกัน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ รวมถึงบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต-เดบิต เช็ค และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ประกันไม่คุ้มครองเว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น

4. ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัยหรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม นอกจากบุกรุกเข้าไปในสถานที่เอาประกันโดยการใช้วัตถุระเบิดเป็นเครื่องมือเพื่อทำการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์

5. ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายเมื่อไม่มีผู้อยู่อาศัยเกิน 7 วัน ความสูญเสียหรือความเสียหายที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ โดยไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือผู้ดูแลเกิน 7 วันติดต่อกัน

6. ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า     


          สรุปว่าประกันอัคคีภัยจะรับผิดชอบก็ต่อเมื่ออยู่ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ทำการตกลงกันไว้ ยอมเสียค่าเบี้ยประกันเพิ่มเล็กน้อยแต่ก็คุ้มค่าหากต้องสูญเสียทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่าไป โดยทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ระบุไว้กรมธรรม์ขณะที่อยู่ในอาคารบ้านเรือน ผู้ขโมยต้องไม่ใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกัน บริษัทประกันภัยจะชดใช้เป็นจำนวนเงินหรือซ่อมแซมตามราคาของทรัพย์สินนั้นในขณะเกิดการสูญเสียหรือค่าซ่อมแซมสุทธิของความเสียหายดังกล่าวแต่ไม่เกินจำนวนทุนประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั่นเอง

และนี่คือประกันบ้านที่รวมความคุ้มครองประกันภัยโจรกรรม สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อประกันบ้านหรือประกันอัคคีภัยที่ไหนดี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaipat.co.th/Products/Property.aspx ไทยพัฒนาประกันภัย ประกันอัคคีภัยที่จะช่วยคุ้มครองบ้านของคุณจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ โดยมีความคุ้มครองเสริมภัยโจรกรรมอีกด้วย ทีนี้ก็สามารถฝากบ้านของคุณไว้กับประกันอัคคีภัยได้อย่างอุ่นใจ
Share to Twitter