หน้าหลัก > บทความ > ประกันทุกความเสี่ยงด้วยประกันภัยเบ็ดเตล็ด
15
ส.ค.
2561
ประกันทุกความเสี่ยงด้วยประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันทุกความเสี่ยงด้วยประกันภัยเบ็ดเตล็ด
               ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยที่จะคุ้มครองคุณนอกเหนือจากประกันหลักอย่าง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย หรือประกันทางทะเลและขนส่งต่างๆ ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้ง โดยประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นอีกหนึ่งประกันภัยที่มีกรมธรรม์สำคัญที่หลากหลาย ช่วยให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายของคุณ  อย่างเช่น ประกันการเดินทาง ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกและประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นต้น

โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการจำแนกประกันภัยเบ็ดเตล็ดตามประเภทความคุ้มครองไว้ทั้งหมด 4 หมวดด้วยกัน คือ
 

1. หมวดความคุ้มครองบุคคล

ตัวอย่างเช่น 
 
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต โดยผู้เอาประกันไม่มีเจตนาหรือมุ่งหวัง
 
 • ประกันภัยสุขภาพ

บริษัทประกันจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใดๆ

 

 • ประกันการเดินทาง

เหมาะสำหรับผู้เดินทางในประเทศและต่างประเทศ ที่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะอันเกิดมาจากอุบัติเหตุ
 
 • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสำหรับผู้เล่นหรือฝึกหัดกอล์ฟในสนามสาธารณะ
​              1) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกอบด้วยการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกาย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
​              2) สายตา ทุพพลภาพทั้งถาวรและชั่วคราว และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลอื่นๆ
​              3) อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 
​              4) รางวัลพิเศษเมื่อ Hole in One 
 
 • ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสาร

เจ้าของเรือโดยสารต้องจัดให้มี “ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุใดๆ ที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ จะมีผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของผู้ประสบภัย

 

2. หมวดความคุ้มครองทรัพย์สิน

ตัวอย่างเช่น 
 
 • ประกันทรัพย์สิน

การคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่อความสูญเสียและความเสียหายโดยตรงทางกายภาพจากสาเหตุภายนอกทุกกรณี
 
 • ​ประกันภัยโจรกรรม

ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวอาคาร
 
 • ประกันภัยสำหรับเงิน

ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงิน ไม่ว่าเงินจะอยู่ในตัวอาคาร ตู้นิรภัยหรืออยู่ในระหว่างการขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 
 • ประกันภัยกระจก

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวกระจกที่ติดตั้งถาวรในตัวอาคาร
 
 • ประกันภัยป้ายโฆษณา

​              1)  คุ้มครองป้ายโฆษณาจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วมต่างๆ
​              2)  คุ้มครองความเสียหายต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ของผู้สัญจรไปมา

 

3. หมวดความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

ตัวอย่างเช่น

 
 • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

คุ้มครองค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันต้องการรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกายหรือเสียชีวิต
 
 • ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

ประกันภัยที่จะคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากผลิตภัณฑ์โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยความคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเสียหายทางทรัพย์สิน ต้องเกิดขึ้นภายในอาณาเขตหรือจากอุบัติเหตุที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 
 • ​​​ประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ

เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น อันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ อย่างเช่นอาชีพแพทย์ นักกฎหมาย วิศวกร สถาปนิก และนักบัญชี เป็นต้น
 
 • ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

ให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารจากความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงิน เนื่องจากการละเมิดหรือกระทำผิดที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

 

4. หมวดความคุ้มครองอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น 
 
 • ประกันภัยพืชผล

ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียต่อพืชผลที่เอาประกันภัย อาจเกิดจากลมพายุ ลูกเห็บ หรือภัยแล้งอื่นๆ
 
 • ประกันภัยปศุสัตว์

​              1)  ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสัตว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว และกรมธรรม์จะสิ้นสุดทันทีเมื่อมีการขายสัตว์
​              2)  สัตว์ที่เอาประกันต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่บาดเจ็บหรือพิการ
 • ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

​              1)  คุ้มครองความเสียหายตัวอาคาร
​              2)  คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร
​              3)  คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
​              4)  คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนที่พักหรือการสูญเสียค่าเช่า
​              5)  คุ้มครองโดยมีเงินชดเชยในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต


               และนี่คือตัวอย่างประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่จะช่วยประกันทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตคุณ สำหรับผู้ที่สนใจในประกันภัยเบ็ดเตล็ดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยhttp://thaipat.co.th/Products/Miscellaneous.aspx ที่มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับความคุ้มครองและทุนประกันภัยเพื่อความเหมาะสมได้
 

อ้างอิง : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)http://www.oic.or.th/th/education/insurance/miscellaneous
 
Share to Twitter