หน้าหลัก > บริการลูกค้า > บริการสินไหม

บริการสินไหม

Tabs

ประกันภัยรถยนต์/จักรยานยนต์ (พ.ร.บ.)

ขั้นตอนและวิธีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯพิจารณาเอกสาร หลักฐาน  หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และ จะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. เมื่อผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯได้ และส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

กรณีได้รับบาดเจ็บ 
ค่าเสียหายเบื้องต้น
 1. ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 2. สำเนาบัตรประจำตัว หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในเอกสารนั้นเป็นผู้ประสบภัย
 3. กรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร ให้แสดงใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

ส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น
 1. เอกสารตามข้อ 1 - 4 สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น
 2. เอกสารพิสูจน์ความรับผิดของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต 
ค่าเสียหายเบื้องต้น
 1. สำเนามรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นที่นายทะเบียนประกาศกำหนดซึ่งสมารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
 2. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน 
 3. กรณีมีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต ต้องมีเอกสารตามที่ระบุในส่วนของการบาดเจ็บด้วย

ส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น
 1. เอกสารตามข้อ 1 - 3 สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น
 2. หลักฐานพิสูจน์ความรับผิดของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ ได้ที่หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 333 หรือติดต่อ อีเมล์: motor@thaipat.co.th
หรือ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประกันภัยรถยนต์/จักรยานยนต์ (สมัครใจ)

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. เมื่อผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯได้ และส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหาย
 1. นำสภาพความเสียหายของรถยนต์ หรือภาพถ่ายแสดงต่อบริษัทฯ
 2. ใบเสนอราคาจากอู่ กรณีต้องการจัดซ่อมเอง
 3. สำเนารายงานประจำวันของพนักงานสอบสวน ในกรณีที่เป็นคดีความ
 4. เอกสารที่พนักงานบริษัทออกให้ในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 5. หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้เอาประกันภัยไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง หากเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหายสิ้นเชิง
 1. นำสภาพความเสียหายของรถยนต์ หรือภาพถ่ายแสดงต่อบริษัทฯ
 2. ใบเสนอราคาจากอู่ กรณีต้องการจัดซ่อมเอง
 3. สำเนารายงานประจำวันของพนักงานสอบสวน ในกรณีที่เป็นคดีความ
 4. เอกสารที่พนักงานบริษัทออกให้ในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 5. หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้เอาประกันภัยไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง หากเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบด้วย
 6. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
 7. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถ
 8. กรณีรถยนต์มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ แต่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ตามกรมธรรม์ ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มอบอำนาจให้ โดยยินยอมสละสิทธิในการรับค่าสินไหมทดแทน

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยสูญหาย
 1. สำเนารายงานประจำวันคดีของพนักงานสอบสวน ที่รับคำร้องทุกข์ไว้ในคดีอาญา   
 2. สำเนาหนังสืออายัดรถ ที่พนักงานสอบสวนส่งไปยังกรมการขนส่งทางบก
 3. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่มีการแจ้งหยุดการใช้รถต่อกรมการขนส่งทางบกแล้ว
 4. กุญแจรถยนต์ที่ครอบครองอยู่ทุกดอก
 5. กรณีรถยนต์มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ แต่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ตามกรมธรรม์ ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มอบอำนาจให้ โดยยินยอมสละสิทธิในการรับค่าสินไหมทดแทน

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีรถยนต์ของคู่กรณีเสียหาย
 1. นำสภาพความเสียหายของรถยนต์ หรือภาพถ่ายแสดงต่อบริษัทฯ
 2. ใบเสนอราคาจากอู่ กรณีต้องการจัดซ่อมเอง
 3. สำเนารายงานประจำวันของพนักงานสอบสวน ในกรณีที่เป็นคดีความ
 4. เอกสารที่พนักงานบริษัทออกให้ในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 5. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถ
 6. หนังสือมอบอำนาจในกรณีเจ้าของไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง หากเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหาย
 1. แสดงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือภาพถ่ายแสดงต่อบริษัทฯ
 2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมหรือหลักฐานแสดงราคาทรัพย์สินนั้น
 3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 4. หนังสือมอบอำนาจในกรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง หากเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบด้วย
 5. สำเนารายงานประจำวันของพนักงานสอบสวน
 6. เอกสารที่พนักงานบริษัทออกให้ในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ ได้ที่ หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 333 หรือติดต่อ อีเมล์: motor@thaipat.co.th
หรือ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
34 ซ.สุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ประกันอัคคีภัย

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. เมื่อผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯได้ และส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน

เอกสารที่ต้องใช้
 1. ขอรายละเอียดการเกิดเหตุจากผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
 2. แจ้งรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
 3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ (กรณีเป็นต้นเพลิง)
 5. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ในกรณีผู้เอาประกันภัยไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการแทน 
 6. หากเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลายมือชื่อและตราประทับ และสมุดบัญชีย้อนหลัง 1 ปีก่อนเกิดเหตุ (ในกรณีเป็นร้านค้า หรือเก็บสินค้า)

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย ได้ที่ หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 248 หรือติดต่อ อีเมล์: fire@thaipat.co.th
หรือ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีขนส่งระหว่างประเทศ โดยทางเรือ / ทางอากาศ
 1. กรณีพบสินค้าที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายหรือสูญหาย แจ้งให้ตัวแทนของบริษัทประกันภัย เพื่อทำการสำรวจตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 2. เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับขน การท่าเรือ หรือผู้รับฝากทรัพย์ เมื่อมีหีบห่อใดสูญหายไป
 3. ไม่เซ็นรับสินค้า โดยไม่มีเงื่อนไขกำกับเป็นอันขาด ถ้าพบว่าสินค้าที่รับนั้นอยู่ในสภาพที่สงสัยว่าอาจเสียหาย เว้นแต่กรณีที่ได้ทำหนังสือทักท้วงแล้วเท่านั้น
 4. ในกรณีที่สินค้าขนส่งโดยตู้ลำเลียง (Container) ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับขน ทำการตรวจเช็คตู้ลำเลียง และตราผนึกของตู้ลำเลียงโดยทันที หากตู้ลำเลียงที่ส่งมอบอยู่ในสภาพเสียหายหรือตราผนึกถูกทำลาย หรือตราผนึกผิดแผกไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับแล้ว จะต้องลงหมายเหตุไว้ในใบรับมอบสินค้าตามสภาพข้อเท็จจริงที่พบ และเก็บตราผนึกที่ชำรุดหรือผิดปกตินั้นไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง
 5. ยื่นคำขอให้ตัวแทนของผู้รับขนหรือผู้รับฝากทรัพย์มาทำการสำรวจสินค้าโดยทันที หากพบว่ามีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้น และยื่นเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อผู้รับขน หรือผู้รับฝากทรัพย์อื่นๆ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
 6. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้รับขน หรือผู้รับฝากทรัพย์อื่นๆ ภายในกำหนด 3 วันนับจากวันที่รับมอบของแล้ว ถ้าหากความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ปรากฎชัดในขณะที่รับมอบสินค้า

หมายเหตุ
ผู้รับใบตราส่งหรือตัวแทนควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆของการท่าเรือปลายทาง

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีขนส่งภายในประเทศ ทางบก
 1. ตรวจสอบสภาพของสินค้าว่า เสียหายหรือสูญหายหรือไม่  หากพบว่ามีความเสียหายให้เขียนกำกับในใบรับขนสินค้าว่า "รับสินค้ามาในสภาพที่ชำรุดเสียหาย โดยระบุรายละเอียดของจำนวนและสภาพสินค้าที่เสียหายตามความเป็นจริง" ก่อนลงชื่อในใบรับสินค้านั้น และให้คนขับรถขนส่งสินค้าลงชื่อรับทราบ พร้อมถ่ายสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และลงลายมือชื่อรับรอง
 2. ในกรณีที่รถบรรทุกสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย ท่านจะต้องแจ้งผู้รับขนส่งสินค้าจัดส่งเอกสารให้กับท่าน เพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังนี้
        2.1  ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณี (เช่นรถพลิกคว่ำ) ขอใบรายงานประจำวัน (ปจว.) จากสถานีตำรวจ
        2.2  ในกรณีที่มีคู่กรณี ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
              2.2.1  กรณีที่ตกลงกับคู่กรณีได้ และคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ขอเอกสารจากผู้ขนส่ง
                       ก.  หนังสือแสดงความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุครั้งนี้
                       ข.  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของคู่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง และระบุความเสียหาย
              2.2.2  กรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ขอเอกสารจากสถานีตำรวจ
                       ก.  ใบรายงานประจำวัน (ปจว.) ที่ระบุความเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ

เอกสารที่ต้องใช้
 1. กรมธรรม์ต้นฉบับ (Original Marine Cargo Policy)
 2. ใบกำกับสินค้าตัวจริงหรือสำเนา และใบรายการบรรจุหีบห่อ (Invoice & Packing List)
 3. ใบตราส่งรับขนสินค้าตัวจริง (Bill of Landing or Master Airway Bill)
 4. ใบรายงานการสำรวจความเสียหายหรือสูญหาย (Survey Report , Wharf Survey Note, Wharf Receipt, Short & Overlanded Cargo List, Damage Cargo List)
 5. สำเนาหนังสือเรียกร้องเสียหายจากผู้รับขนสินค้า/ตัวแทนเรือ โดยระบุรายละเอียดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น (Claim Letter to Carrier)
 6. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทประกันภัย (Claim Bill)

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในประเทศ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 1. สำเนาประจำวันพนักงานสอบสวน หรือเอกสารที่แสดงความรับผิดของผู้รับขนส่ง หรือคู่กรณีสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 2. ใบส่งของจากผู้รับขนส่งและหรือใบส่งมอบอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานต้นฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนรถ, สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ และคันคู่กรณี
 4. ต้นฉบับสัญญาว่าจ้างการขนส่ง และใบเสร็จรับเงินของผู้รับขนส่ง
 5. สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับขนส่ง โดยระบุรายละเอียดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็น "นิติบุคคล" ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 1. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลายมือชื่อกรรมการและตราประทับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง
 3. หนังสือมอบอำนาจผู้รับค่าสินไหมทดแทนผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับค่าสินไหมทดแทนผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง
 5. ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับยอดที่จะเบิกค่าสินไหม

เมื่อผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯได้ และส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป และกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลทุกฉบับ จะระบุหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างเด่นชัด กล่าวคือ จะมีข้อความที่ พิมพ์เป็นอักษรสีแดง หน้าที่และวิธีปฏิบัติ ซึ่งได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของข้อเงื่อนไข บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยละเลยไม่ปฏิบัติตามอาจจะทำให้ต้องเสียสิทธิอันควรได้ในการประกันภัยภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ได้ที่หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 298 หรือติดต่อ อีเมล์: marine@thaipat.co.th
หรือ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. เมื่อผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯได้ และส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีเสียชีวิต
 1. สำเนาประจำวันของพนักงานสอบสวน  ณ วันเกิดเหตุ 
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 3. สำเนาใบมรณะบัตร
 4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. สำเนาผลการสอบสวนการเสียชีวิต (ถ้ามี)
 7. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย (เฉพาะกรณีกรมธรรม์ความคุ้มครอง รายเดี่ยว)
 8. เอกสารของผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา / ทุพพลภาพถาวร
 1. ใบรับรองแพทย์  ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
 2. ประวัติการรักษาของผู้ป่วย
 3. รูปถ่ายอวัยวะส่วนที่สูญเสียและรูปถ่ายเต็มตัว
 4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. บันทึกประจำวันพนักงานสอบสวน ณ วันเกิดเหตุ
 7. หนังสือรับรองความพิการ
 8. เอกสารของผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งบริษัท)
 1. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
 2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล พร้อมรายละเอียด (ต้นฉบับ)
 3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ที่หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 489 หรือติดต่อ อีเมล์: misc@thaipat.co.th
หรือ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประกันภัยอิสรภาพ

เมื่อท่านตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย สิ่งที่ท่านต้องทราบคือ

 1. ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอะไร (ข้อหาอะไร)
 2. สถานที่จะต้องประกันตัว เช่น สถานีตำรวจ, อัยการ, ศาล
 3. จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่จะต้องใช้ในการประกันตัว

หากผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งได้รับการประกันตัว(ปล่อยตัวชั่วคราว) อันเนื่องมาจากการวางหลักประกันนี้ไม่ไปพบผู้มีอำนาจให้ปล่อยชั่วคราวตามกำหนดนัดและผู้มีอำนาจให้ปล่อยชั่วคราวได้มีคำสั่งบังคับตามสัญญาประกัน บริษัทฯต้องชำระเงินค่าปรับตามกรมธรรม์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าปรับดังกล่าว หรือตามคำบังคับของผู้มีอำนาจ

ในกรณีจำเลยไม่ผิดสัญญาประกันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยครบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัทฯตกลงคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันภัย โดยมีเอกสารประกอบการขอคืนเบี้ยประกันภัยดังนี้
 1. หนังสือรับรอง (ที่ขอคืนจากศาล) หรือสำเนาคำพิพากษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ใบแสดงเจตจำนงขอรับเบี้ยประกันภัยคืน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเข้าบัญชี)
 5. เมื่อผู้ใช้สิทธิเรียกขอคืนเบี้ยประกันภัยส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน (แม้ว่าในเงื่อนไขจะกำหนดไม่เกิน 30 วัน)

 • ติดต่อฝ่ายประกันภัยอิสรภาพ ได้ที่หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 141 หรือติดต่อ อีเมล์: thachit.n@thaipat.co.th
  หรือ
  บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  สำนักงานใหญ่
  34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประกันภัยผู้โดยสารเรือรับจ้าง

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. เมื่อผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯได้ และส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีเสียชีวิต 
 1. สำเนาประจำวันพนักงานสอบสวน
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 3. สำเนาใบมรณะบัตร และ หนังสือรับรองการตาย
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย / สำเนาใบสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน 
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. เอกสารของผู้รับประโยชน์  
 7. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
 8. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรือ

หมายเหตุ
กรณีชาวต่างชาติ ต้องรับรองผู้รับผลประโยชน์ทายาทตามกฎหมายจากสถานทูตเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา / ทุพพลภาพถาวร
 1. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
 2. ประวัติการรักษาของผู้ป่วย
 3. รูปถ่ายอวัยวะส่วนที่สูญเสียและรูปถ่ายเต็มตัว
 4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. บันทึกประจำวันพนักงานสอบสวน
 7. หนังสือรับรองความพิการ
 8. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ 
 9. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรือ

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งบริษัท)
 1. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
 2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล พร้อมรายละเอียด (ต้นฉบับ)
 3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 5. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
 6. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรือ
 7. หนังสือมอบอำนาจ ใช้กรณีเจ้าของเรือสำรองค่ารักษาพยาบาลให้ผู้บาดเจ็บ (ผู้บาดเจ็บมอบให้เจ้าของเรือดำเนินการแทน)
 8. สัญญาประนีประนอม กรณีมอบอำนาจให้เจ้าของเรือเป็นผู้ดำเนินการ

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ที่หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 362 หรือติดต่อ อีเมล์: misc@thaipat.co.th
หรือ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. เมื่อผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯได้ และส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
 

ข้อควรปฏิบัติ

 1. แจ้งใหบริษัททราบโดยไม่ชักช้า
 2. ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศาล
 3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
 4. ส่งรายละเอียดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและช่วยเหลือบริษัทในการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือการฟ้องคดีในกรณีที่ได้รับการร้องขอ

 

เอกสารเบื้องต้นสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ ต้นฉบับ (กรณีเกิดการบาดเจ็บ)
 2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาจดทะเบียนบริษัท ทั้งของผู้เอาประกันและผู้เสียหาย
 4. รูปภาพความเสียหาย
 5. ใบแสดงสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย สูญหาย
 6. บันทึกประจำวันตำรวจ (กรณีเป็นคดีอาญา)
 7. เอกสารอื่นที่บริษัทอาจร้องขอในภายหลัง

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ที่หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 489 หรือติดต่อ อีเมล์: misc@thaipat.co.th
หรือ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. เมื่อผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯได้ และส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีเสียชีวิต
 1. สำเนาประจำวันของพนักงานสอบสวน  ณ วันเกิดเหตุ 
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 3. สำเนาใบมรณะบัตร
 4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. สำเนาผลการสอบสวนการเสียชีวิต (ถ้ามี)
 7. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย (เฉพาะกรณีกรมธรรม์ความคุ้มครอง รายเดี่ยว)
 8. เอกสารของผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา / ทุพพลภาพถาวร
 1. ใบรับรองแพทย์  ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
 2. ประวัติการรักษาของผู้ป่วย
 3. รูปถ่ายอวัยวะส่วนที่สูญเสียและรูปถ่ายเต็มตัว
 4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. บันทึกประจำวันพนักงานสอบสวน ณ วันเกิดเหตุ
 7. หนังสือรับรองความพิการ
 8. เอกสารของผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งบริษัท)
 1. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
 2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล พร้อมรายละเอียด (ต้นฉบับ)
 3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ที่หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 489 หรือติดต่อ อีเมล์: misc@thaipat.co.th
หรือ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110